چالش های هویتی قدرت نوظهور چین

چالش های هویتی قدرت نوظهور چین

10 آذر1397
چالش های هویتی قدرت نوظهور چین

چکیده
یکی از رویدادهای مهم از آغاز هزاره جدید میلادی تغییر گسترده در معادلات قدرت در عرصه بین‌المللی بوده است. در این میان، در مقایسه با سایر قدرت‌های نوظهور منحنی تحول قدرت چین و ظهور آن بیشتر در مرکز توجه بوده است. چین با جمعیت زیاد و منابع انسانی فراوان و اتکا به سرزمین گسترده از دوران باستان تا به امروز همواره یک قدرت بزرگ و پایه تمدنی بوده است. این مقاله با هدف بررسی ابعاد قدرت چین و چالش‌های فراروی آن هویت را پایه منافع و قدرت دانسته و از این رو به دنبال ارائه پاسخ به این سوال است که مهم‌ترین چالش‌های هویتی فراروی کنش چین به مثابه یک قدرت نوظهور کدام‌اند؟ این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی – تبیینی برای تحلیل، معتقد است که این چالش‌ها در سطوح ملی و بین المللی از یکدیگر متمایز می‌شوند. یافته های این مقاله نشان می‌دهند در حالی که در سطح ملی تعارضات هویتی در ابعاد اقتصادی (هویت سوسیالیستی دولت محور و هویت سرمایه‌داری بازارمحور)،  قومی (وجود اقلیت‌های قومی متعدد و نسبت آن ها با قوم اکثریت هان) و سیاسی (شکاف‌های حزبی حول سیاستگذاری داخلی و خارجی و پایگاه طبقاتی) به عنوان چالش هویتی فراروی قدرت چین شناخته می‌شوند در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای تکثر هویت‌های بین‌المللی چالش عمده هویتی محسوب می‌شود.

نظرات
5/5 0 0 0
ارسال نظر