شرکت بین المللی همسا  كليه امور بازرگاني شما عزيزان رادر زمينه ترخيص كالا از گمرک بندرعباس به عهده میگیرد  و كالا هاي شما را به طور حرفه اي از گمرک بندرعباس ترخيص ميكند. ما ترخيص كالای شما را به عهده ميگيربم و محموله هاي شما را با دقت و سرعت از گمرک بندرعباس آزاد مبكنيم.